รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนนางนภาพร พงษ์ขัน 054010790 
102ลำปางกัลยาณีนายวิโรจ หลักมั่น 054227654 
105เมืองมายวิทยาว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกู 019604056 
106เสด็จวนชยางค์กูลวิทยานายกัมพล ธิติกร 054342190 
107โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกนายสมชาย ใจไหว 054228182 
108เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครนายสุมล สัญญเดช 054226932 
109กิ่วลมวิทยานายเสกสรรค์ แสงศิวาพร 054227413 
110สบจางวิทยานางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน 054247917 
111แม่เมาะวิทยาว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ 054266031 
112ประชารัฐธรรมคุณนายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน 054261152 
113ประชาราชวิทยานายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา 054365033 
114ห้างฉัตรวิทยานายสมบัติ อุตรัตน์ 054269284 
115เวียงตาลพิทยาคม  054339031 
116แม่สันวิทยานางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา 054343440 
201ไหล่หินวิทยานายพรศิลป์ สิงห์ทอง 0542740678 
202เกาะคาวิทยาคมนายเจนภพ ยศบุญเรือง 054281381 
204เถินวิทยานายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง 054291624 
205เวียงมอกวิทยานายนคินทร์ ภูริพงษ์ 054241506 
206แม่พริกวิทยานายเสน่ห์ สายต่างใจ 054299270 
207แม่ทะวิทยานายผจญ ภักดีวิวัฒน์ 054289133 
208แม่ทะพัฒนศึกษานายอดิเรก สัญญะเขื่อน 054290317 
209แม่ทะประชาสามัคคีนายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ 054226038 
210สบปราบพิทยาคมนายศานติกรศิ์ วงศ์เขียว 054296161 
302วังเหนือวิทยานายเธวิญ เย็นใจ 054279074 
303เมีองปานวิทยานายวัชรินทร์ จันทิมา 054276046 
304ทุ่งอุดมวิทยาว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม 054364096 
305ทุ่งกว๋าววิทยาคมนายยุทธพิชัย ไทยกรรณ์ 054247273 
306เมืองปานพัฒนวิทย์นายเมธี อ้วนล่ำ 054260155 
401จักรคำคณาทรนายจรัส คำอ้าย 053511011 
403อุโมงค์วิทยาคมนางสุพัตรา วรรณมะกอก 053541377 
404บ้านแป้นพิทยาคมนางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลย์รัตน์ 053573222 
405แม่ทาวิทยาคมนายจักรพงษ์ ใจปัญญา 054549072 
406ทาขุมเงินวิทยาคารนางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์ 054574679 
407ป่าซางนายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู 054521044 
409น้ำดิบวิทยาคมนายนิพนธ์ ไชยเจริญ 054508546 
410วชิรป่าซางนายกิตติ ปานมี 054555373 
411ป่าตาลบ้านธิพิทยานายยงยุทธ กันไชยสัก 053501667 
501ธีรกานท์บ้านโฮ่งนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 053591335 
502บ้านโฮ่งรัตนวิทยา  053578798 
504แม่ตืนวิทยานายสง่า แก้วสร้อย 053509397 
505ทุ่งหัวช้างพิทยาคมนายนิรันดร ปาละมา 053975144