ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวรวิทย์ คำดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เกษียณอายุ 
2นายบุญทวี วิทยาคุณเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
3นางดวงรัตน์ ปัญญาโกษาบ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
4นายทิวา ดวงไชยเถินวิทยาเกษียณอายุ 
5นางพรนภา สุภาชาติเถินวิทยาเกษียณอายุ 
6นางพรรณี ช้างเพ็งประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
7นางมาลา จิตรรักชาติประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
8นายนิรันดร์ นามนครลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
9นายประทีป จันทร์มลลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
10นางสุภาณี ธิสาระลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
11นายสุพล เครือสารลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
12นางหทัยภัทร ลิ้นทองลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
13นางวัฒนะ ทองปัญญาลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
14นางจันทร์ฟอง ประดิษฐ์ทองลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
15นายกู้เกียรติ ตั้งพระกิตติคุณลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
16นายบุญเทียม เทพปินตาลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
17นางฉวรัตน์ คำธัญธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
18นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
19นางกันต์กมล ธรรมตาทาขุมเงินวิทยาคารเกษียณอายุ 
20นางทวารัตน์ กิติกุศลเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
21นายชัยวิทย์ ไชยเรือนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
22นายสมเกียรติ สินอิ่มเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
23นางสาย อินต๊ะยศเกาะคาวิทยาคมเกษียณอายุ 
24นางบุษณีย์ สิงหกุลเกาะคาวิทยาคมเกษียณอายุ 
25นางลัดดา นิมไพบูลย์วัฒน์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
26นางพรสวรรค์ ศรีบุญเพ็งจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
27นายสมาน อุ่นแก้วจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
28นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวงค์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
29นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
30นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์จักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
31นายเชาว์ อุปปินใจจักรคำคณาทรเกษียณอายุ 
32นายนภดล เตปินสายเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
33นางประไพศรี เสริมสุขแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
34นางสาวบุญญรัตน์ จินจำแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
35นางพัชริฎา สังเขปแม่ทะวิทยาเกษียณอายุ 
36นางสุพร จอมขันเงินวชิรป่าซางเกษียณอายุ 
37นางสุจิตรา รุ่งวัฒนพงษ์วชิรป่าซางเกษียณอายุ 
38นางนิตยา ดวงติ๊บป่าซางเกษียณอายุ 
39นางเอื้องอำไพ อินทโรจน์ป่าซางเกษียณอายุ 
40นายกฤษณ์ เปี้ยอุตรกิ่วลมวิทยาเกษียณอายุ 
41นายศุภกร ไชยมงคลบ้านแป้นพิทยาคมเกษียณอายุ 
42นายสมยศ วงศ์คำมูลน้ำดิบวิทยาคมเกษียณอายุ 
43นางวิมล มานะแซมอุโมงค์วิทยาคมเกษียณอายุ 
44นายสมพล ถามะพันธ์ห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
45นางพงษ์ลัดดา ไชยวรรณห้างฉัตรวิทยาเกษียณอายุ 
46นางมาลัย สุวรรณรัตน์โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุ 
47นางเครือวัลย์ อินทะแจ้แม่ทาวิทยาคมเกษียณอายุ 
48นางเกื้อกูล พัฒนเวศน์บ้านโฮ่งรัตนวิทยาเกษียณอายุ 
49นายนิคม กาญจนคงคาเถินวิทยาเกษียณอายุ 
50นางสุภาภรณ์ ถ้ำทองเถินวิทยาเกษียณอายุ 
51นายสกล ศิริผ่องประชารัฐธรรมคุณเกษียณอายุ 
52นายสินชัย ชวลิตพิเชฐลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
53นายชเลงศักดิ์ ฤกษ์วัลย์ลำปางกัลยาณีเกษียณอายุ 
54นายสุรัตน์ จี้ฟูธีรกานท์บ้านโฮ่งเกษียณอายุ 
55นายจตุภัทร สุขโสดเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครเกษียณอายุ 
56นายชัชวาลย์ นันทอาภาเกาะคาวิทยาคมเกษียณอายุ 
57นางวิมลมาศ บัณฑิตกุลทุ่งหัวช้างพิทยาคมเกษียณอายุ 
58นายวิรุฬห์ ทินะป่าตาลบ้านธิพิทยาเกษียณอายุ 
59นางอัญชลี ชวลิตพิเชฐแม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
60นางยวนใจ ใจวงค์แม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
61นายประเสริฐ สุขโสดเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาเกษียณอายุ 
62นางทองใบ สีจันทร์แม่เมาะวิทยาเกษียณอายุ 
63นายสวัสดิ์ เครือศิริเถินวิทยาเกษียณอายุ 
64นายสมเดช ใจเสาร์แม่ทะพัฒนศึกษาเกษียณอายุ 
65นายชัยมณี คำฟองเครือแม่พริกวิทยาเกษียณอายุ 
66นางสาวสุรางค์ รมหิรัญจักรคำคณาทรเกษียณอายุ