ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมาป่าซางสพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 1
2นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัยเวียงมอกวิทยารร.ขุนควรวิทยาคม สพม.เขต 36
3นางสาวกัลยาณี งามดีแม่ทะวิทยารร.เชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36
4นางปริศนา วรรณารักษ์เมืองปานพัฒนวิทย์สพม.เขต 41 สพม.เขต 41