ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธวัชชัย สุวรรณเนตรเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลาออกจากราชการ 
2นายมนตรี โกศลบัณฑิตกูลสบปราบพิทยาคมถึงแก่กรรม 
3นายประสงค์ สินธุเขียวจักรคำคณาทรลาออกจากราชการ 
4นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กาทุ่งอุดมวิทยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 18/02/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35