รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  054350790 
102ลำปางกัลยาณีนายแสวง บุญมากาศ 054227654 
105เมืองมายวิทยาว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ 019604056 
106เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  054342190 
107โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ 054228182 
108เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครนายภูริต คันธะชุมภู 054226932 
109กิ่วลมวิทยานายจิรัฐพงศ์ สุมนะ 054227413 
110สบจางวิทยานางทิพพา ใจใหญ่ 054247917 
111แม่เมาะวิทยานายถนอม อุปวัฒนานันท์ 054266031 
112ประชารัฐธรรมคุณ  054261152 
113ประชาราชวิทยา  054365033 
114ห้างฉัตรวิทยานายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา 054269284 
115เวียงตาลพิทยาคมนายฐิติกร แก้วปันกูล 054339031 
116แม่สันวิทยา  054343440 
201ไหล่หินวิทยานายบรรจง สอนสมบูรณ์ 0542740678 
202เกาะคาวิทยาคมนายใจชาย ปัณนะพงษ์ 054281381 
204เถินวิทยา  054291624 
205เวียงมอกวิทยานายปรีชา นันติชัย 054241506 
206แม่พริกวิทยานายณรงค์ศักดิ์ อบหอม 054299270 
207แม่ทะวิทยานายบุญสง นาละออง 054289133 
208แม่ทะพัฒนศึกษานายณัฏฐยศ ป่าหลวง 054290317 
209แม่ทะประชาสามัคคีนายผจญ ภักดีวิวัฒน์ 054226038 
210สบปราบพิทยาคมนายสายัณห์ พรมใส 054296161 
302วังเหนือวิทยานางสมจิตร ดาวสุด 054279074 
303เมีองปานวิทยานายดำรงค์ ตุลาสืบ 054276046 
304ทุ่งอุดมวิทยานายสุมล สัญญเดช 054364096 
305ทุ่งกว๋าววิทยาคมนายวิโรจ หลักมั่น 054247273 
306เมืองปานพัฒนวิทย์นายธำรงค์ หน่อเรือง 054260155 
401จักรคำคณาทรนายสุพล ประสานศรี 053511011 
403อุโมงค์วิทยาคมนางปัณฑารีย์ บุญแรง 053541377 
404บ้านแป้นพิทยาคม  053573222 
405แม่ทาวิทยาคมนายกัมพล ธิติกร 054549072 
406ทาขุมเงินวิทยาคารนายสมศักดิ์ ฤทธากันต์ 054574679 
407ป่าซางนายประสิทธิ์ ยอดดี 054521044 
409น้ำดิบวิทยาคมนายจรัส คำอ้าย 054508546 
410วชิรป่าซางนางรติมา ปฤษฎางคเดชาร 054555373 
411ป่าตาลบ้านธิพิทยานายธีระศักดิ์ แก้วสุข 053501667 
501ธีรกานท์บ้านโฮ่งนายนิพนธ์ แสงเนตร 053591335 
502บ้านโฮ่งรัตนวิทยานายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน 053578798 
504แม่ตืนวิทยานายประทีป สุวรรณาภัย 053509397 
505ทุ่งหัวช้างพิทยาคมว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ 053975144